تجمع اعتراضی جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری(سوئد) در محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی.

حمایت از زندانیان سیاسی - دوشنبه ۶ فروردین

محکومیت نقض حقوق بشر در ایران - یوتوبری

محکومیت نقض حقوق بشر در ایران - یوتوبری

محکومیت نقض حقوق بشر در ایران - یوتوبری