تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در مرکز شهر برمینگام - انگلستان - در همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن

همبستگی با اعتصاب رانندگان و اعتراضات در ایران - انگلستان - برمینگام