جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در نیویورک با برگزاری یک تظاهرات به حضور آخوند شیاد روحانی در نیویورک اعتراض کردند.