جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو(سوئد) با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر، همبستگی و حمایت خود را با ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران اعلام کردند.