ادامه کارزار بین المللی ایرانیان آزاده در همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

یوتوبری

کارزار بین المللی همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

کارزار بین المللی همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

کارزار بین المللی همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

دانمارک - آرهوس

کارزار بین المللی همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

کارزار بین المللی همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

وین

کارزار بین المللی همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران