روز شنبه ۷ مهر جمعی از ایرانیان آزاده در لندن با برگزاری یک تظاهرات در مقابل ساختمان نخست وزیری انگلستان همبستگی و حمایت خود را با اعتصاب سراسری رانندگان زحمتکش کامیون در ایران اعلام کردند.

تظاهرات در لندن - همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

تظاهرات در لندن - همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

تظاهرات در لندن - همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران

تظاهرات در لندن - همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران