ایرانیان آزاده، حامیان و پشیبانان مقاومت ایران روزهای چهارم و پنجم ژانویه( چهاردهم و پانزدهم دی ماه) در شهرهای اتاوا و تورنتو در کانادا و کپنهاگ دانمارک در تظاهرات خود همزمان با سالگرد قیام مردم ایران در دیماه ۹۶، پشتیبانی خود را از خواست کارگران و کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و همه اقشار مردم ایران برای احقاق حقوقشان و سرنگونی رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی اعلام کردند.

 تورنتو - کانادا

کانادا- اوتاوا مقابل پارلمان

دانمارک - کپنهاگ مقابل دفتر عفو بین الملل