ایرانیان آزاده و اشرف نشان ها در یوتوبوری سوئد در سالگرد قیام مردم ایران در دیماه ۹۶ که با خروش مردم در ۱۴۲ شهر در سرتاسر ایران زمین، لرزه سرنگونی را بر پیکر رژیم ضدایران و ایرانی آخوندی انداخت، با برگزاری راهپیمایی و تظاهراتی در این شهر با طنین شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، با کانونهای شورشی نبرد تا رهایی و فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه ای مرگ بر روحانی، عزم جزم مردم ایران برای برانداختن این رژیم ضد بشری را باردیگر نشان دادند؛ و حمایت خود را از مردم بپاخاسته ایران اعلام کردند.