ایرانیان آزاده در اسلو پایتخت نروژ در سالگرد قیام مردم ایران در دیماه ۹۶ در مقابل وزارت خارجه این کشور تظاهرات کردند و خواست مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری ضدبشری آخوندی و آزادی را فریاد زدند. ایرانیان آزاده خواهان برسمیت شناختن آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت بعنوان جایگزین رژیم آخوندی توسط کشورها شدند. در این تظاهرات پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک سخنرانی کرد.