جمعی از ایرانیان آزاده در اتاوا و تورنتو با برگزاری دو تظاهرات، به نقض وحشتناک حقوق بشر و موج اعدامها توسط رژیم ضدبشری آخوندی در ایران اعتراض کردند.

شرکت کنندگان خواستار محکومیت رژیم آخوندی توسط جوامع بین المللی شدند.

تورنتو

 

اتاوا مقابل پارلمان فدرال