تظاهرات ایرانیان در سوئد علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران

 

جمعی از ایرانیان آزاده در شهرهای استکهلم، یوتوبری و برس با برگزاری تظاهراتهایی در مراکز شهر اعتراض خود را به نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ضدبشری آخوندی در ایران ابراز کردند.

شرکت کنندگان خواستار اخراج دیپلمات تروریست های رژیم آخوندی از کشورهای اروپایی و محکوم کردن رژیم ولایت فقیه در دادگاه های بین المللی شدند.

استکهلم

تظاهرات ایرانیان در سوئد علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان در سوئد علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران

یوتوبری

تظاهرات ایرانیان در سوئد علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان در سوئد علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان در سوئد علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران

 

برس

تظاهرات ایرانیان در سوئد علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران