تظاهرات ایرانیان در کانادا- محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

 

جمعی از ایرانیان آزاده در اتاوا با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان فدرال، نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی را محکوم کردند.

تظاهرات ایرانیان در کانادا محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان در کانادا محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان در کانادا محکومیت نقض حقوق بشر در ایران