تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری در روز جهانی زن

محکومیت نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد - یوتوبری