جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقامت در وین بابرگزاری یک تجمع اعتراضی و افشاگرانه در مرکز شهر وین به نقض وحشتناک حقوق بشر و موج اعدامهای فزاینده در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه اعتراض کردند.

تظاهرات ایرانیان در وین علیه نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان در وین علیه نقض حقوق بشر در ایران