گرامیداشت سالگرد شهادت محمدحسین نقدی عضو شورای ملی مقاومت ایران که توسط رژیم ضدبشری آخوندی در رم ترور شد  توسط جمعی از حامیان مقاومت بر سر مزار وی برگزار شد.