جمعی از اشرف نشانان در شهرهای یوتوبری و مالمو در سوئد با برگزاری دو تظاهرات در مرکز شهر نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان خواستار محکومیت رژیم ضدبشری ولایت فقیه توسط ارگانهای بین المللی شدند.

یوتوبری

تظاهرات در سوئد - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

مالمو

تظاهرات در سوئد - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران