جمعی از هموطنان آزاده در کپنهاگ با برگزاری یک آکسیون در مقابل دفتر عفو بین الملل همدردی و همبستگی خود را با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل در ایران اعلام کردند.

شرکت کنندگان سپاه سرکوب و جنایت را عامل فاجعه سیل به دلیل غارت و چپاول و دزدیهای نجومی اموال و منابع طبیعی کشور معرفی کردند.

همدردی و همبستگی با هموطنان سیلزده - دانمارک

همدردی و همبستگی با هموطنان سیلزده - دانمارک