جمعی از ایرانیان آزاده در وین در همبستگی و همدردی با هموطنان مصیب زده در فاجعه سیل در سراسر ایران یک تجمع در مرکز شهر تشکیل دادند.

شرکت کنندگان حکومت آخوندی و بازوی سرکوب آن سپاه پاسداران را عامل تمامی بدبختی ها و فجایع ایران اعلام  و محکوم کردند.

همبستگی و همدردی با هموطنان مصیب زده در فاجعه سیل درایران

همبستگی و همدردی با هموطنان مصیب زده در فاجعه سیل درایران