جمعی از ایرانیان آزاده در بروکسل در همبستگی با هموطنان داغدار ومصیبت زده فاجعه سیل در ایران با برگزاری یک نمایشگاه عکس به افشاگری نقش مخرب سپاه پاسداران و عوامل رژیم آخوندی پرداختند.

 بروکسل - همبستگی با هموطنان مصیبت زده فاجعه سیل در ایران

بروکسل - همبستگی با هموطنان مصیبت زده فاجعه سیل در ایران