روز شنبه ۱۰ فروردین جمعی از حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده در لندن با برگزاری یک تظاهرات در مرکز لندن همبستگی و همدردی خود را با هموطنان در فاجعه سیل در ایران اعلام کردند.

شرکت کنندگان سپاه جهل و جنایت پاسداران را عامل اصلی تخریب ایران و بروز فاجعه سیل در شهرهای میهن محکوم کردند.

لندن - همبستگی حامیان مقاومت با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن

لندن - همبستگی حامیان مقاومت با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن

لندن - همبستگی حامیان مقاومت با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن

لندن - همبستگی حامیان مقاومت با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن

لندن - همبستگی حامیان مقاومت با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن

لندن - همبستگی حامیان مقاومت با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن

لندن - همبستگی حامیان مقاومت با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن