جمعی از ایرانیان آزاده در کل، هامبورگ و برمن، در همبستگی با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل سراسری در ایران و محکوم کردن رژیم ضدبشری ولایت فقیه و سپاه سرکوب و جهل و جنایت بعنوان عاملین و مسببین اصلی تخریب و غارت و چپاول ایران، تجمع هایی را در مراکز شهر برگزار کردند.

کلن

آلمان - همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در سراسر ایران

آلمان - همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در سراسر ایران

برمن

آلمان - همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در سراسر ایران

آلمان - همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در سراسر ایران

هامبورگ

آلمان - همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در سراسر ایران