همبستگی اشرف نشانان در مالمو(سوئٔد) با هموطنان سیلزده شنبه ۲۳ فروردین