روز شنبه ۲۳ فروردین، جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو، با تجمع در مقابل پارلمان فدرال در اتاوا و مرکز شهر تورنتو همبستگی و همدردی خود را با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل سراسری در استانهای کشور اعلام کردند.

شرکت کنندگان نقش سپاه سرکوب پاسداران را در غارت و چپاول و تخریب منابع طبیعی ایران و عامل و مسبب اصلی ویرانی کشور محکوم کردند.

تورنتو

همبستگی ایرانیان آزاده در کانادا(اتاوا وتورنتو) با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در کانادا(اتاوا وتورنتو) با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در کانادا(اتاوا وتورنتو) با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

اتاوا

همبستگی ایرانیان آزاده در کانادا(اتاوا وتورنتو) با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در کانادا(اتاوا وتورنتو) با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در کانادا(اتاوا وتورنتو) با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در کانادا(اتاوا وتورنتو) با هموطنان سیلزده در سراسر میهن