جمعی از حامیان مقاومت در شهر مالمو در سوئٔد، در همدردی و همبستگی با هموطنان سیلزده در سراسر ایران یک تجمع در مرکز شهر تشکیل دادند.

شرکت کنندگان نقش سپاه پاسداران خامنه ای را در غارت و چپاول و تخریب منابع طبیعی ایران بعنوان عامل اصلی سیل و ویرانگری ایران محکوم کردند.

همدردی و حمایت از هموطنان سیل زده در ایران - مالمو، سوئٔد

همدردی و حمایت از هموطنان سیل زده در ایران - مالمو، سوئٔد