حمایت ایرانیان آزاده در نروژ از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

 

جمعی از ایرانیان آزاده در اسلو روز جمعه ۶ اردیبهشت،‌ با برگزاری یک تجمع در مقابل پارلمان نروژ از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران خامنه ای حمایت کردند.

ایرانیان آزاده در ادامه خواستار لیست گذاری وزارت اطلاعات گشتاپوی آخوندی و اخراج دیپلمات تروریست های رژیم شدند.

حمایت ایرانیان آزاده در نروژ از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

حمایت ایرانیان آزاده در نروژ از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

حمایت ایرانیان آزاده در نروژ از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

حمایت ایرانیان آزاده در نروژ از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

حمایت ایرانیان آزاده در نروژ از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران