ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت، در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف اروپا شرکت کردند.

ایرانیان آزاده با حمل پلاکاردها و بنرها و شعارها علیه رژیم ضدبشری آخوندی، از تظاهرات امروز کارگران و زحمتکشان در مقابل مجلس ارتجاع حمایت کرده و دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان را محکوم و خواستار آزادی آنها شدند.

اسلو

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

پاریس

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

کلن - آلمان

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

کپنهاگ

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

آرهوس - کپنهاگ

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

یوتوبری- سوئد

وین

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف

شرکت حامیان مقاومت در مراسم روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف