جمعی از اشرف نشانان و ایرانیان آزاده در تورنتو روز شنبه ۱۴ اردیبهشت با برگزاری تظاهرات، ضمن حمایت و استقبال از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران خامنه ای، خواستار لیست‌گذاری وزارت بدنام اطلاعات، گشتاپوی خامنه ای شدند.

شرکت کنندگان هم‌دردی و همبستگی خود را با هموطنان سیل‌‌زده و اعتراضات گسترده در شهرهای میهن اعلام کردند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا - حمایت از لیست‌گذاری سپاه پاسداران خامنه ای

تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا - حمایت از لیست‌گذاری سپاه پاسداران خامنه ای

تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا - حمایت از لیست‌گذاری سپاه پاسداران خامنه ای