آکسیون اشرف نشانان در مالمو در محکوم کردن موج اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه

محکومیت اعدام و نقض حقوق بشر در ایران - سوئٔد - مالمو

محکومیت اعدام و نقض حقوق بشر در ایران - سوئٔد - مالمو