اشرف نشانان، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان روز شنبه ۲۱ اردیبهشت، با برگزاری تجمع و تظاهرات حمایت و همبستگی خود را با اعتراضات و تظاهرات مردم بپاخاسته میهن اعلام کردند.

 

تورنتو

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

اتاوا

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

استکهلم

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف نشانان در حمایت از قیام مردم ایران