ایرانیان آزاده، حامیان مقاومت در شهرهای سوئد،‌روز شنبه ۲۸ اردیبهشت با برگزاری تجمع وتظاهرات در مراکز شهرهای یوتوبری، مالمو و برس، همبستگی و حمایت خود را با اعتراضات گسترده مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن، اعلام کردند.

یوتوبری

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

مالمو

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

برس

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای سوئد - حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن