جمعی از ایرانیان آزاده در وین روز شنبه ۲۸ شهریور با برگزاری یک آکسیون در مرکز شهر همبستگی و حمایت خود را با اعتراضات مردم بپاخاسته میهن اعلام کردند.

آکسیون در وین - همبستگی با قیام مردم ایران

آکسیون در وین - همبستگی با قیام مردم ایران