جمعه ۱۷ خرداد - کپنهاگ - جمعی از ایرانیان آزاده با تجمع و برگزاری یک آکسیون در مقابل دفتر عفو بین الملل، همبستگی و حمایت خود را با قیام مردم ایران و تظاهرات بزرگ ایرانیان در بروکسل اعلام کردند.

 دانمارک - همبستگی با قیام مردم ایران

دانمارک - همبستگی با قیام مردم ایران

دانمارک - همبستگی با قیام مردم ایران