جمعی از ایرانیان آزاده در سیدنی روز جمعه ۲۴ خرداد در یک تجمع و برگزاری آکسیون در مرکز شهر، همبستگی و حمایت خود را از مقاومت ایران اعلام کردند.

تظاهرات در استرالیا - همبستگی با مقاومت ایران

تظاهرات در استرالیا - همبستگی با مقاومت ایران

تظاهرات در استرالیا - همبستگی با مقاومت ایران