روز شنبه ۹ تیر،‌ ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در کشورهای مختلف در یک کارزار جهانی با برگزاری تجمع و تظاهرات ها، همبستگی خود را با مقاومت ایران و قیام مردم ایران اعلام کردند.

 

هلند-آمستردام

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

یوتوبری - سوئد

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

مالمو - سوئد

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

برس - سوئد

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

وین-اتریش

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران - کارزار جهانی اشرف‌ نشانان