تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت و اشرف نشانان در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال در حمایت از مقاومت و قیام مردم ایران

تظاهرات در کانادا - اتاوا

تظاهرات در کانادا - اتاوا

تظاهرات در کانادا - اتاوا