روز شنبه ۵ مرداد - همبستگی جمعی از حامیان مقاومت در یوتوبری با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته میهن

سوئد - همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران

سوئد - همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران

سوئد - همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران