جمعی از اشرف نشانان در کپنهاگ با برگزاری یک تجمع در مقابل عفو بین الملل همبستگی خود را با مقاومت ایران و مردم بپاخاسته میهن اعلام کردند.