جمعی از حامیان مقاومت در یوتوبری، روز شنبه ۲۶ مرداد با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر، همبستگی و حمایت خود را از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته در سراسر میهن اعلام کردند.

همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته میهن - سوئد- یوتوبری

همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته میهن - سوئد- یوتوبری

همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته میهن - سوئد- یوتوبری