تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در مالمو در محکومیت موج اعدام‌ها و سرکوب وحشیانه در ایران تحت حاکمیت رژیم ضدبشری ولایت فقیه

حمایت از مقاومت و مردم بپاخاسته در شهرهای میهن