گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در بخارست

 

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در بخارست توسط جمعی از هواداران مجاهدین

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در بخارست

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در بخارست