ایرانیان آزاده در مالمو سوئد با برگزاری تظاهرات، دیکتاتوری تروریستی آخوندی حاکم بر ایران را محکوم کردند و از آرمانهای آزادیخواهانه مردم ایران حمایت کردند.