همبستگی با تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک - سوئد

 

جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو در سوئد همزمان با کارزار ایرانیان آزاده در نیویورک علیه سفر آخوند روحانی به نیویورک، تظاهراتی در همبستگی و علیه سفر آخوند روحانی برگزار کردند.

 

همبستگی با تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک - سوئد

همبستگی با تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک - سوئد