تظاهرات در سوئٔد - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی

 

جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری و مالمو در سوئد، با برگزاری دو تظاهرات موج اعدام‌ها و سرکوب وحشیانه و نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

یوتوبری

تظاهرات در سوئٔد - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی

تظاهرات در سوئٔد - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی

مالمو

تظاهرات در سوئٔد - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی

تظاهرات در سوئٔد - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی

تظاهرات در سوئٔد - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی