تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام

 

جمعی از ایرانیان آزاده در ژنو روز دوشنبه ۱۷ مهر، بابرگزاری یک تظاهرات در میدان ناسیونال مقابل مقر اروپایی ملل متحد در ژنو حضور رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم آخوندی را محکوم کردند.

تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام

تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام

تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام

تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام

تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام

تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام

تظاهرات در ژنو- اعتراض به حضور وزیر کشور رژیم آخوندی رکورددار اعدام