تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام

 

جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت در لاهه، بمناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با برگزاری تظاهرات و گردهمایی و نمایشگاه در مقابل پارلمان هلند به افشای جنایات رژیم ضدبشری آخوندی رکورددار اعدام وشکنجه در جهان پرداختند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام

تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام

تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام

تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام

تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام

تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام

تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند بمناست روز جهانی مبارزه با اعدام