کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

 

ایرانیان آزاده، اشرف نشانان در کشورهای مختلف، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام، با برگزاری تظاهرات و نمایشگاه‌های عکس اعدام و شکنجه و سرکوب در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را در معرض جهانیان قرار دادند.

ژنو - مقابل مقر اروپایی سازمان ملل

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

اسلو - نروژ

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کپنهاگ

 

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

آرهوس- دانمارک

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

یوتوبری - سوئد

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

مالمو - سوئد

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

کارزار جهانی محکومیت اعدام در ایران، بمناسبت روز جهانی علیه اعدام