نمایشگاه و میز کتاب افشاگرایانه علیه اعدام در ایران - رم

 

جمعی از ایرانیان آزاده در رم یک نمایشگاه و میز کتاب افشاگرایانه علیه اعدام و شکنجه و سرکوب توسط رژیم ضدبشری آخوندی در ایران برگزار کردند.

 نمایشگاه و میز کتاب افشاگرایانه علیه اعدام در رم

نمایشگاه و میز کتاب افشاگرایانه علیه اعدام در رم

نمایشگاه و میز کتاب افشاگرایانه علیه اعدام در رم

نمایشگاه و میز کتاب افشاگرایانه علیه اعدام در رم