روز شنبه ۴ آبان، جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو(سوئد)، با برگزاری تظاهرات در مرکز شهر موج اعدام‌های فزاینده و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را محکوم کردند.

تظاهرت در مالمو- محکومیت نقض حقوق بشر در ایران