تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در یوتوبری سوئٔد- محکومیت اعدام‌های وحشیانه و نقض سیستماتیک حقوق بشر - شنبه ۱۸ آبان

 

محکومیت اعدام و نقض حقوق بشر در ایران

محکومیت اعدام و نقض حقوق بشر در ایران

محکومیت اعدام و نقض حقوق بشر در ایران

محکومیت اعدام و نقض حقوق بشر در ایران