اشرف‌نشانان، حامیان مقاومت در سراسر جهان با برگزاری تظاهرات‌ها حمایت خود را از قیام قهرمانه جوانان و مردم دلیر در سرتاسر ایران اعلام کردند.

 

ونکوور - کانادا

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

تورنتو - کانادا

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

اتاوا - کانادا

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

برلین - آلمان

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

رم - مقابل لانه جاسوسی رژیم آخوندی

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

هوستون - آمریکا

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران

بخارست

حمایت حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان از قیام قهرمانانه مردم ایران